پيش بيني وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخي از مناطق جهان - يکشنبه 29 شعبان

علامت(*) عبارت از آن است كه ساعت مورد نظر در همان روز مى باشد ،علامت(×) روز پيش و علامت(•) دو روز پيش مى باشد
مركز مطالعات و پژوهش هاي فلكي - نجومي
Copyright © 2007-2019 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved